UO-Dev -  24-07-2009 00:00
KVKK AYDINLATMA METNİ

1-Tanımlar:
a. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi ve kişiler.
b. Veri İşleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler.
c. Forum: UO-DEVELOPER.COM forumu
d. Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
e. Açık Rıza: Üye taraflarca forumu kullanmak maksatlı verilmiş olan ve işbu sözleşmenin tamamını okuyup mutabık kalarak onayladıklarını belirten rıza türü.
f. Verilerin Anonimleştirmesi: 3. kişiler tarafından istenilmesi halinde kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilecek bilgilerin kimliğin ortaya çıkmasını imkansızlaştıran çerçevede düzenlenmesi.
g. Verilerin Silinmesi: Taraflardan elde edilen bilgilerin yok edilmesi.
h. Kişisel Veri: Kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgi.
i. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.
j. İlgili Kişi: Verileri işlenen kişi.
k. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini.

2-Veri Sorumlusu:
UO-DEVELOPER.COM forumu kapsamında alınan kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile UO-DEVELOPER.COM tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bulunan haklarınızdan yararlanmak, soru ve diğer talepleriniz için bilgileri 12. Maddede yer almakta olan bilgiler aracılığı ile veri sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz.

3-Toplanan Bilgiler:
UO-DEVELOPER.COM forumu şirket politikaları, kapsamında etkileşimde bulunacağınız üyelerin tarafınızla doğru iletişim kurabilmesi ve tüm üyelerimizin forumdan en güvenli şekilde yararlanabilmesi maksatlı olarak Tarafınızdan;
a. Foruma kayıt olma esnasında alınan Doğum tarihi, ülke, ad ve soyad, mail, oyun türü, emulator, ve tecrübesi gibi kişisel bilgiler ile UO-DEVELOPER.COM'de kendinizi tanıtmanız için gereken bilgiler ve tarafınızca verilmiş olan diğer bilgiler.
b. Forumu kullanmanız dolayısı ile ve kullanım alışkanlıklarınızdan doğan: Tarafınızca gerçekleştirilen eylemler, forumda aktif olmanız esnasında elde edilen bilgiler, aktivite geçmişiniz, ilgilendiğiniz reklamlar, bağlantıda bulunduğunuz diğer üyeler, aldığınız beğeniler, yaptığınız beğeniler, tarafınızca diğer üyelere gönderilen mesajlar ve tarafınıza gönderilen mesajlar, açmış olduğunuz konular gibi forumun kullanımı esnasında doğan diğer tüm veriler, bu verilerin tarihi ile yine bu bilgiler ışığında taradınızdan elde edilen münferit bilgiler.
c. Forum uhdesine eklemiş olduğunuz ve 3. Kişilerin incelemesine açık iletişim bilgileriniz.
d. Çerezler ve benzer teknolojiler aracılığı ile tarafınızdan elde edilen bilgiler.
e. Diğer kullanıcılar tarafından tarafınız hakkında elde edilen: Tarafınızla bağlantı kuran, tarafınızla bağlantı kurmaya çalışan kişilerden elde edilen veriler ile tarafınız hakkında elde edilen diğer bilgiler.
f. 3. Kişi ve kurumlardan elde edilen: Diğer ortaklarımız ve reklam verenleri ziyaret etmeniz durumunda bu kurumlarca alınan bilgiler ile diğer 3. Kişiler tarafından tarafınız hakkında verilen bilgiler.

4-Toplanan Bilgilerin Kullanım Amacı:
a. Tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için: Topalanan bilgiler tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek ve forumdan yararlanabilmenizi ve diğer üyelerimiz ile etkileşimde bulunabilmeniz maksatlı ve tarafınıza kolaylık sağlamak amacı ile forum tarafından kullanılmaktadır. Bu esnada tarafınızdan elde edilen veriler üye politikalarımız ve diğer kullanıcılarımız gereği suç teşkil eden durumların tespit edilerek yasal süreç başlatılması ve forumumuzun korunması amacıyla görevlilerimizce incelemeler yapılmaktadır.
b. Hesapların doğruluğunu teyit ederek (Mail aracılığı ile gönderilen doğrulama kodu aracılığı ile) kullanıcıları güvende tutmak maksatlı kullanılmaktadır.
c. Reklam ve diğer kampanyalardan yararlanabilmeniz maksatlı: Madde 3 kapsamında elde edilen veriler neticesinde tarafınıza en doğru reklamların sunulması maksadı ile bilgileriniz işlenmektedir.
d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasalar çerçevesinde istenen bilgileri sunabilmek için: Tarafınızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak maksadı ile gerektiğinde ise haklarımızı forum maksatlı emniyet yetkililerine yardımcı olmak ve olası yasal bir durumda hukuki olarak istenilmesi mümkün olan ve tarafımızdan resmi yollarla istenilen belge ve verilerin teslimi maksatlı kullanılacaktır.
e. Tarafınızla iletişime geçilmesini gerektiren bir durum doğması halinde bu gerekliliği yerine getirmek maksatlı.
f. Kanun kapsamında yasal sorumlulukları gerçekleştirmek maksatlı: Söz konusu kapsamda yasal ve yetkili merciler tarafından talep edilmesi yahut talep olmasa dahi yasal yükümlülüğümüzün doğması durumunda işbu yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksatlı.

5-Kişisel Verilerin Paylaşılması:
a. Diğer üyelerimiz ile: Forumu kullanmak maksatlı kayıt esnasında Açık Rıza Metnini onaylayıp forumu kullanmaya başladığınız andan itibaren madde 3 kapsamında yer alan ve ortak paylaşıma açık olan tüm bilgileriniz diğer üyeler tarafından görülebilecektir. 3. Kişilerce görülmesinde sakınca duyduğunuz bilgilerinizin paylaşılması durumunda bu bilgilerinde diğer üyeler tarafından görülebileceği hususuda önem teşkil etmektedir.
b. İş ortaklarımız ile: Ortak çalıştığımız firmalar ve diğer ortaklarımız ile sözleşme kapsamında yer alan durumların gerektirmesi halinde paylaşım yapılacaktır.
c. Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile ;
i. Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile istenilmesi halinde,
ii. Kovuşturma aşamasında mahkeme kararı ile istenilmesi halinde,
iii. 3. Bir kişinin korunması yahut suç oluşmasının önlenmesi maksadı ile madde 3 kapsamındaki veriler Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile paylaşılabilecektir.
d. Tarafımızın ya da üyelerimiz, iş ortaklarımız veya diğer ilgili tarafların yasal haklarını korumak için gerekmesi halinde resmi kurumlar ile paylaşılabilecektir.

6- Veri Sorumlusu Olarak Yükümlülüklerimiz:
Veri sorumlusu olarak;
a. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek.
b. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlü olup tüm bu yükümlülüklerimizi özenle yerine getireceğimizi garanti etmekteyiz.

7-Kişisel Verilerin İşlenilmesi Süreci:
Madde 3 kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan ve işbu sözleşmede yer alan saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmekte ve gerekmesi halinde anonimleştirilmektedir. Bu kapsamda tarafınızdan elde edilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5'inci ve 6'ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde kanunda yer alan süreler içerisinde imha edilecek ve süreç hakkında tarafınıza bilgi verilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından mevct haklarınız işbu sözleşmenin 7'ncı maddesinde yer almakta olup 12. Madde kapsamında yer almakta olan bilgiler vasıtası ile tarafımızla iletişime geçilmesi halinde talepleriniz yetkililerce değerlendirilecek ve tarafınıza bilgi verilecektir.

8- Kanun Kapsamında Yer Almakta Olan Haklarınız:
a. Bilgilerinizin güncellenmesi: Hakkınızda tutulan bilgilerin yanlış olduğuna ya da artık bunları kullanma yetkimizin olmadığına inanmanız durumunda madde 12 de yer alan bilgiler vasıtası ile söz konusu bilgilerin güncellenmesini/hatalı olan bilgilerin kalırılmasını talep etme hakkınız,
b. İşlenen verileriniz hakkında tarafınıza bilgi verilmesi: Tarafınızın madde 3 kapsamında işlenmiş olan verileri hakkında bilgi ve döküman isteme hakkınız,
c. Yurt içi ve dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme hakkınız,
d. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve eğer işlendi ise buna ilişkin bilgileri talep etme hakkınız,
e. Bilgilerinizin anonimleştirilmesini talep etme hakkınız,
f. Forum kapsamında tarafınızdan alınan bilgilerin silinmesi hakkınız,
g. Hesabınızın silinmesi hakkınız,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olup,
Söz konusu hakların kullanılması maksatlı olarak madde 12 de yer almakta olan bilgiler vasıtası ile tarafımızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

9-Bilgilerinizin Saklanma Süresi:
Kişisel bilgilerinizi yalnızca meşru iş amaçları için ihtiyacımız olduğu sürece (Madde 4 de yer aldığı üzere) ve geçerli yasaların izin verdiği şekilde saklanacaktır.
a. Üyelerimizin güvenliğini sağlamak maksatlı hesap kapatıldıktan sonra kanunda yer alan süreler boyunca saklanacaktır. Süreç sona erdiğinde herhangi bir yasal durum bulunmaması halinde verileriniz silinecek yahut anonimleştirilecektir.
b. Üyeliğiniz sona erse yahut ermese dahi tarafımıza bilgilerin saklanmaya devam edilmesi hakkında yasal bildirim yapılması halinde madde 3 kapsamındaki verileriniz saklanmaya devam edilecektir.

10-Bilgilerinizin Saklanma Ve Korunma Yöntemleri:
tarafımızda yer almakta olan tüm kişisel verileriniz lisanslı işletim sistemi cloudlinux, imunify360, Firewall ve Brute Force koruması ile korunacak olup forumun kullanılması esnasındaki güvenlik ve diğer hususlara ilişkin tüm şart ve koşullar da üyeler tarafından dikkatlice okunarak onaylanmalıdır.

11-Yaş Politikamız:
Forumumuzu 18 yaşından küçük kişilerin kullanmasına izin vermiyoruz. Bir üyenin 18 yaşının altında olduğundan şüpheleniyorsanız lütfen madde 11 de yer alan bilgilerden tarafımıza bildirimde bulunun.

12-Bize Ulaşın:
Bu kısımda yer alan bilgiler vasıtası ile tarafımıza ulaşılması halinde cevap verilmesi gerekli olan hususlara en kısa süre içerisinde cevap verilecektir.

İsim:
E-Posta:
Telefon:

Bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

YORUMLAR (0)

Henüz yorum yapılmamış.

BENZER SAYFALAR